Dataskyddsredogörelse

Registrets namn

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf:s medlemsregister

Registerhållare

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf

F-signum 1456402-6

Adress: ordförandes adress

Telefon: 0440256100

Personer som sköter registerärenden:

Päivikki Vilppula: jasenasiat@ruususeura.fi

Grund för att upprätthålla registret

Registrets uppgift är att samla in de personuppgifter som behövs för föreningens verksamhet och krävs i enlighet med föreningslagens (503/1989) 11 §. Kontakt- och medlemsuppgifter samlas in för att sköta medlemsärenden, information, postning av medlemstidningen och utsändande av räkningar. På basen av informationen kan man sammanställa statistik ur vilken enskilda medlemmar inte kan identifieras.

Uppgifter i registret

I registret insamlas det i enlighet med föreningslagens (503/1989) 11§ in obligatoriska personuppgifter, dvs medlemmens namn och hemort. Dessutom insamlas följande uppgifter: medlemmens postadress, telefon och e-post, (om den finns) medlemsuppgifter (typ av medlemskap, medlemsnummer, begynnelsetid för medlemskapet) Uppgifter om medlemsavgifter (Debitering och betalningar)

Registrets informationskällor

Uppgifterna som förs in i medlemsregistret fås genom att medlemmen själv meddelar dem eller då en person som söker medlemskap själv uppger dem.

Utgivande av uppgifter från registret

Uppgifter i registret ges inte till utomstående utan används enbart för information inom föreningen och till de som ansvarar för verksamheten i lokalavdelningar. En medlem kan om den så önskar förbjuda denna utgivning av uppgifter genom att meddela om det skriftligt till registerhållaren. Uppgifter i registret transporteras inte heller utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  (EU/EES)

Registerskydd

Uppgifterna sparas i Suomen Ruususeura ry – Finska rosensällskapet rf:s databaser, dit ingen annan än de som föreningen befullmäktigat har tillträde. Tillträde till databasen begränsas med användarnamn och lösenord. Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf sköter om att informationens säkerhetsskydd bevaras enligt bästa förmåga.

Granskningsrätt

En medlem som finns antecknad i registret har rätt att granska sina i personregistret sparade uppgifter och be att registerhållaren korrigerar felaktiga uppgifter om sig. Begäran om granskning skall ske skriftligt till ifrågavarande registerhållare.

Korrigering av registeruppgifter

Registerhållaren skall utan oskäligt dröjsmål på eget initiativ eller på begäran av den registrerade personen korrigera, avlägsna eller komplettera personuppgifter i registret som i förhållande till användningssyftet är felaktiga, onödiga eller föråldrade.