Stadgar

Stadgar för Finska Rosensällskapet

De här stadgarna är en inofficiell översättning från finska. Sällskapet är registrerat med de finskspråkiga stadgarna som därför har företräde vid tolkningar av paragrafernas innehåll.

1 § Föreningens namn är Suomen Ruususeura ry., på svenska Finska Rosensällskapet rf. Föreningen benämns i fortsättningen sällskapet.

2 § Sällskapets hemort är Åbo

3 § Sällskapets syfte är att

 • befrämja kännedom och kunskap om rosor, deras olika arter och sorter, samt försök med och användning av dem.
 • befrämja kunskap om rosornas historia
 • fungera som sammanbindande länk mellan amatörer, forskare och odlare inom området.

För att nå sina syften kan sällskapet

 • ordna möten och utfärder
 • idka publikationsverksamhet
 • samla in material om rosor för att användas av medlemmarna
 • ta initiativ i frågor som berör rosor och deras odling

4 § En person som stöder sällskapets syften kan bli ordinarie medlem i sällskapet.

Till understödjande medlem kan kallas en juridisk person, som stöder sällskapets verksamhet. En ordinarie medlem kan bli ständig medlem genom att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för en ständig medlem. På förslag av styrelsen kan årsmötet till hedersmedlem kalla en person som med sin verksamhet på ett förtjänstfullt sätt har befrämjat sällskapets syften.

Årsmötet fastställer medlemsavgifterna för ordinarie och understödjande medlemmar. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

En ny medlem får rösträtt när hen har betalat medlemsavgiften och styrelsen har godkänt medlemskapet.

Styrelsen kan utesluta en medlem som agerar mot sällskapets syften eller underlåter att betala sin medlemsavgift.

5 § Styrelsen ansvarar för sällskapets ledning och förvaltning. Till styrelsen hör av årsmötet valda ordförande, viceordförande och åtta medlemmar. Styrelsens medlemmar har personliga ersättare.

Ordförandes och viceordförandes verksamhetsperiod är ett år och styrelsemedlemmarnas två år. Varje år är fyra styrelsemedlemmar i tur att avgå.

Styrelsen väljer sekreterare och eventuella övriga funktionärer.

6 § Sällskapets namn tecknas av ordförande, viceordförande och sekreterare, två tillsammans.

7 § Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande och minst fyra övriga medlemmar är närvarande.

8 § Till styrelsens uppdrag hör att

 • kalla medlemmarna till möten
 • bereda ärenden som skall behandlas på möten och verkställa beslut som gjorts på möten
 • sköta sällskapets ekonomiska tillgångar och övrig egendom
 • representera sällskapet och sköta dess löpande ärenden
 • tillsätta utskott och arbetsgrupper som den anser nödvändiga för att effektivera den egna verksamheten
 • upprätthålla ett medlemsregister

9 § Sällskapets årsmöte hålls före utgången av mars och där behandlas följande ärenden

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Konstaterande av mötets laglighet
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Val av två rösträknare
 6. Framläggande av sällskapets verksamhetsberättelse och besluts om dess godkännande
 7. Framläggande av sällskapets bokslut, presenteras revisionsberättelsen, fastställs bokslutet och besluts om ansvarsfrihet för styrelse och ekonomiansvarig
 8. Fastställande av ordinarie medlemsavgift och avgiften för ständigt medlemskap för nästa verksamhetsperiod
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 10. Val av ordförande och viceordförande för sällskapet
 11. Val av styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå och deras personliga ersättare
 12. Val av två revisorer och två ersättare för dem
 13. Val av representanter och ersättare för dem till de samfunds möten där sällskapet är medlem
 14. Behandlas övriga frågor som styrelsen presenterar
 15. Behandlas ärenden som sällskapets medlemmar har framfört till styrelsen före utgången av föregående år.
 16. Övriga ärenden som framkommer på mötet, om vilka man dock inte kan fatta beslut
 17. Kallelse till årsmöte publiceras i sällskapets publikation eller skickas till medlemmarna per post minst 14 dygn före mötet.

10 § Medlemmarna kallas till ett extraordinärt föreningsmöte om minst en tiondedel av de röstberättigade medlemmarna framställer en skriftlig begäran till styrelsen eller om styrelsen anser att ett extraordinärt föreningsmöte behövs.

Extraordinärt föreningsmöte sammankallas på samma sätt som årsmöte.

11 § På sällskapets möten kan man inte rösta med fullmakt.

12 § Sällskapets verksamhets- och bokslutsperiod är ett kalenderår. Bokslutet bör uppgöras före den 15:e februari och överlämnas till revisorerna för granskning.

13 § Beslut om ändring av sällskapets stadgar kan göras av årsmötet om tre fjärdedelar av de avgivna rösterna stöder ändringsförslaget.  Frågan om ändring av stadgarna bör anges i möteskallelsen.

14 § Sällskapets verksamhet kan avslutas och föreningen upplösas om ärendet har varit uppe till behandling i två på varandra följande föreningsmöten och tre fjärdedelar av de avgivna rösterna på vardera mötet har stött ett avslutande av verksamheten och en upplösning av föreningen. Mellan mötena måste det gå minst 60 dagar.

Om sällskapet upplöses tillfaller dess tillgångar någon annan registrerad förening, stiftelse eller institution i enlighet med vad som besluts på det sista mötet där frågan om upplösning av sällskapet behandlas.