Stadgar

Stadgar för Finska Rosensällskapet

De här stadgarna är en inofficiell översättning från finska. Sällskapet är registrerat med de finskspråkiga stadgarna som därför har företräde vid tolkningar av paragrafernas innehåll.

1 § Namn

Föreningens namn är Suomen Ruususeura ry., på svenska Finska Rosensällskapet rf. Föreningen benämns i fortsättningen sällskapet.

2 § Hemort

Sällskapets hemort är Åbo och dess verksamhetsområde hela landet. För att befrämja verksamheten kan sällskapet ha regionala grupper. 

3 § Syfte

Sällskapets syfte är att

  • befrämja kännedom om rosor, deras former och sorter, samt forskning, försök och användning av dem.
  • befrämja kunskap om rosornas historia
  • fungera som en sammanbindande länk mellan amatörer, forskare och odlare inom området.

Sällskapet strävar mot sitt syfte genom att

  • organisera möten och resor
  • utöva publikationsverksamhet
  • samla in material som berör rosor för att användas av medlemmarna
  • ta initiativ i ärenden som berör rosor och odling av dem.

Föreningen är partipolitiskt obunden i sin verksamhet

4 § Medlemskap, medlemsavgift och annan medelanskaffning 

Som ordinarie medlem kan antas en person som omfattar sällskapets syften. Till understödande medlem kan kallas en juridisk person som stöder sällskapets verksamhet. 

En ordinarie medlem kan bli ständig medlem genom att betala den av årsmötet fastställda engångs medlemsavgiften. På förslag av styrelsen kan årsmötet kalla en person, som med sitt agerande på ett förtjänstfullt sätt har befrämjat sällskapets syften, till hedersordförande eller hedersmedlem. Sällskapet kan samtidigt ha tre (3) hedersordföranden och tjugo (20) hedersmedlemmar.  

Ordinarie och understödjande medlemmar betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Hedersmedlemmar och hedersordföranden är befriade från medlemsavgift.

Medlemsansökan och ansökan om utträde skall göras skriftligt. En ny medlem får rösträtt då hen betalat medlemsavgiften och styrelsen godkänt medlemskapet. Styrelsen kan utesluta en medlem som verkar i strid med sällskapets syften. En medlem anses ha utträtt ur föreningen om medlemsavgiften inte har betalats inom fyra månader från förfallodagen. 

För att stöda sin verksamhet har sällskapet rätt att med behöriga tillstånd anordna medelinsamlingar och lotterier, ta emot understöd, donationer och testamenten, utöva skolnings-, förlags- och publikationsverksamhet, försäljning av medlemstillbehör och äga egendom som behövs för verksamheten. 

5 § Förvaltning

Styrelsen ansvarar för sällskapets ledning och förvaltning. Årsmötet väljer en styrelse till vilken hör en ordförande och en viceordförande samt 4-7 medlemmar. För medlemmarna väljs 3-4 ersättare. Ersättarna är inte personliga. Vid förhinder för en ordinarie medlem inkallas ersättare i den ordning som årsmötet bestämt. Om en ersättare representerar den ordinarie medlemmen i styrelsen har hen beslutsrätt på det mötet.

Ordförandes och viceordförandes verksamhetsperiod  är två (2)år och styrelsemedlemmarnas två (2) år. Varje år är 2-4 medlemmar i tur att avgå.  

Styrelsen väljer sekreterare och övriga behövliga funktionärer inom sig eller vid behov utom styrelsen.

6 § Sällskapets namntecknare

Sällskapets namn tecknas av ordförande och viceordförande eller en person utsedd av styrelsen, två tillsammans. 

7 § Styrelsens beslutsförhet.

Styrelsen är beslutsför när ordförande eller viceordförande och minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. 

Ordförande eller viceordförande kan, när hen sammankallar styrelsen, besluta att man kan delta i mötet via dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel som anges, genom att anmäla det på förhand. 

8 § Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är att

1. kalla medlemmarna till möten. 

2. förbereda ärenden som skall behandlas på möten och verkställa beslut som gjorts på mötena.

3. handha sällskapets ekonomiska tillgångar och annan egendom. 

4. representera sällskapet och sköta dess löpande ärenden.

5. tillsätta de utskott och arbetsgrupper som den anser nödvändiga för att effektivera den inre verksamheten. 

6. upprätthålla ett register över sällskapets medlemmar.

7. göra framställningar till årsmötet om utmärkelser och övriga uppvaktningar

9 § Årsmöte

Sällskapets årsmöte hålls årligen före slutet av mars och där behandlas följande ärenden

– Väljs en ordförande för mötet.

– Väljs en sekreterare för mötet..

– Konstateras mötets laglighet.

– Väljs två protokolljusterare.

– Väljs två rösträknare.

– Presenteras sällskapets verksamhetsberättelse och beslutes om dess godkännande. 

– Presenteras sällskapets bokslut, delges revisionsberättelsen, fastställs bokslutet och besluts om ansvarsfrihet för styrelse och kassör. 

– Fastställs ordinarie medlemsavgift och avgift för ständigt medlemsskap för inkommande verksamhetsår. 

Fastställs verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

– Väljs ordförande och viceordförande för sällskapet. 

– Besluts om antalet styrelsemedlemmar och ersättare

– Väljs styrelsemedlemmar och  ersättare i stället för de som är i tur att avgå. 

Väljs två verksamhetsgranskare och två ersättare för dem. 

– Väljs representanter och deras ersättare för de samfunds möten, där sällskapet är medlem. 

Behandlas övriga av styrelsen framlagda ärenden. 

– Behandlas ärenden som inkommit till styrelsen från medlemmar före föregående års slut.

Övriga ärenden som kommit fram under mötet, om vilka man ändå inte kan göra beslut. 

Kallelse till årsmötet publiceras i sällskapets publikation, på nätsidorna eller skickas till medlemmarna per brev, e-post eller textmeddelande minst 14 dagar före mötet. 

Styrelsen kan, när den kallar till årsmötet, besluta att man kan delta i mötet via dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel, i enlighet med vad som meddelas i möteskallelsen, genom att anmäla det på förhand. 

10 § Extraordinärt möte

Medlemmarna kallas till ett extraordinärt möte om minst en tiondedel av de röstberättigade medlemmarna yrkar på det i en skriftlig begäran till styrelsen eller om styrelsen anser mötet nödvändigt. 

Ett extraordinärt möte sammankallas på samma sätt som ett ordinarie årsmöte. 

11 § Röstning

På sällskapets möten kan man inte rösta med fullmakt.

12 § Verksamhets- och bokslutsperiod.

Sällskapets verksamhets- och bokslutsperiod är kalenderåret. Bokslutet skall färdigställas före den 15. februari och överlämnas till revisorerna för granskning. 

13 § Stadgeändring 

En ändring av stadgarna kräver ett beslut på årsmötet där ändringen stöds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. I kallelsen till årsmötet bör framgå förslaget till stadgeändring. 

14 § Upplösning av föreningen

Sällskapet verksamhet kan avslutas och föreningen upplösas om förslaget till upplösning av föreningen har varit framme till behandling under två på varandra följande föreningsmöten och tre fjärdedelar av de avgivna rösterna på vardera mötet har understött ett avslutande av verksamheten och en upplösning av föreningen. Mellan mötena måste det gå minst 60 dagar. Om sällskapet upplöses tillfaller dess egendom någon annan registrerad förening, stiftelse eller institution som befrämjar sällskapets syften, i enlighet med vad det sista mötet som behandlar upplösningen besluter.

15 § Föreningslagen

I de fall, som inte nämnts i de här stadgarna, tillämpas de ikraftvarande lagar och förordningar som berör föreningar.