Säännöt

SUOMEN  RUUSUSEURAN  SÄÄNNÖT

 1 §  Nimi.

Yhdistyksen nimi on Suomen Ruususeura ry., ruotsiksi Finska Rosensällskapet rf. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä seuraksi.

 

2 § Kotipaikka.

Seuran kotipaikka on Turku ja toiminta alue koko maa. Toiminnan edistämiseksi seuralla voi olla alueellisia ryhmiä.

3 § Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on:

  • edistää ruusujen, niiden muotojen ja lajikkeiden tuntemusta, tutkimista, kokeilua ja käyttöä
  • edistää ruusujen historian tuntemusta
  • toimia alan harrastajien, tutkijoiden ja viljelijöiden yhdyssiteenä.

Päämääräänsä seura pyrkii

  • toimeenpanemalla kokouksia ja retkiä
  • harjoittamalla julkaisutoimintaa
  • keräämällä ruusuja käsittelevää aineistoa jäsentensä käytettäväksi
  • tekemällä aloitteita ruusuja ja niiden kasvatusta koskevissa asioissa.

Yhdistys on toiminnassaan puoluepoliittisesti sitoutumaton

4 § Jäsenyys, jäsenmaksu ja muu varainhankinta

Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi seuran tarkoitusperiä kannattava henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan kutsua oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa. Varsinainen jäsen voi siirtyä ainaisjäseneksi maksamalla vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen jäsenmaksun. Hallituksen ehdotuksesta vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoitusperiä. Samanaikaisesti voi kunniapuheenjohtajia olla kolme (3) ja kunniajäseniä kaksikymmentä (20).

Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenhakemus ja eroilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Uusi jäsen saa äänioikeuden, kun hän on maksanut jäsenmaksun ja hallitus on jäsenyyden hyväksynyt. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu neljän kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Seura on toimintansa tukemiseksi oikeutettu asianomaisilla luvilla järjestämään varainkeräyksiä ja arpajaisia, ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittamaan koulutus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa, jäsentarvikkeiden myyntiä sekä omistamaan toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

5 § Hallinto

Seuran johdosta ja hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-7 jäsentä. Heille valitaan 3-4 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia ja heidät kutsutaan vuosikokouksen nimeämässä järjestyksessä varsinaisen ollessa estynyt. Jos varajäsen edustaa kokouksessa varsinaista jäsentä, on varajäsenellä siinä kokouksessa päätösvalta.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja hallituksen jäsenten kaksi (2) vuotta. Vuosittain on 2-4 jäsentä erovuorossa.

Hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta.

6 § Seuran nimen kirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

7 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi päättää kutsuessaan hallituksen kokouksen koolle, että kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ennakkoon ilmoittautumalla.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävinä on

1. Kutsua jäsenet kokouksiin.

2. Valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset.

3. Hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta.

4. Edustaa seuraa ja hoitaa sen juoksevat asiat.

5. Muodostaa sisäisen toiminnan tehostamiseksi tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät.

6. Pitää yllä luetteloa seuran jäsenistä.

7. Tehdä esityksiä vuosikokoukselle ansiomerkeistä ja muista huomionosoituksista.

9 § Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat

-Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

-Valitaan kokouksen sihteeri.

-Todetaan kokouksen laillisuus.

-Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

-Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

-Esitetään seuran toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

-Esitetään seuran tilinpäätös, luetaan toiminnantarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja varainhoitajalle.

-Päätetään vuosijäsenmaksusta ja kertakaikkisesta jäsenmaksusta seuraavalle toimikaudelle.

-Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

-Valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

-Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä

-Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet.

-Valitaan  toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

-Valitaan edustajat ja heidän varaedustajansa niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä.

-Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

-Käsitellään asiat, joista jäsenet ovat tehneet esityksen hallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä.

-Muut kokouksessa esiin tulleet asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä.

Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan seuran julkaisuissa, verkkosivuilla tai lähetetään jäsenille kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

Hallitus voi päättää kutsuessaan kokouksen koolle, että kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ennakkoon ilmoittautumalla.

10 § Ylimääräinen kokous

Jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, jos vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä esittää siitä kirjallisen pyynnön hallitukselle tai jos hallitus katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous.

11 § Äänestäminen

Seuran kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

12 § Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä helmikuun 15. päivään mennessä ja annettava toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.

13 § Sääntömuutos

Seuran sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vuosikokouksen päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Seuran toiminta voidaan lopettaa ja yhdistys purkaa, jos purkamisasia on ollut esillä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa ja kolme neljäsosaa kummassakin kokouksessa annetuista äänistä on toiminnan lopettamista ja yhdistyksen purkamista kannattanut. Kokousten väliä on oltava vähintään 60 päivää.

Jos seura puretaan, lankeaa sen omaisuus jollekin muulle seuran tavoitteita edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle sen mukaan, mitä seuran purkamisasiaa viimeksi käsittelevä kokous päättää.

15 § Yhdistyslaki

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan yhdistyksistä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.