Säännöt

SUOMEN  RUUSUSEURAN  SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Ruususeura ry., ruotsiksi Finska Rosensällskapet rf. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä seuraksi.

2 § Seuran kotipaikka on Turku.

3 § Seuran tarkoituksena on:

 • edistää ruusujen, niiden muotojen ja lajikkeiden tuntemusta, tutkimista, kokeilua ja käyttöä
 • edistää ruusujen historian tuntemusta
 • toimia alan harrastajien, tutkijoiden ja viljelijöiden yhdyssiteenä.

Päämääräänsä seura pyrkii

 • toimeenpanemalla kokouksia ja retkiä
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa
 • keräämällä ruusuja käsittelevää aineistoa jäsentensä käytettäväksi
 • tekemällä aloitteita ruusuja ja niiden kasvatusta koskevissa asioissa.

4 § Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi seuran tarkoitusperiä kannattava henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan kutsua oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa. Varsinainen jäsen voi siirtyä ainaisjäseneksi maksamalla vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen jäsenmaksun. Hallituksen ehdotuksesta vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoitusperiä.

5 § Seuran johdosta ja hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenten kaksi vuotta. Vuosittain on neljä jäsentä erovuorossa.

Hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

6 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

7 § Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

8 § Hallituksen tehtävinä on:

 • kutsua jäsenet kokouksiin
 • valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
 • hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta
 • edustaa seuraa ja hoitaa sen juoksevat asiat
 • muodostaa sisäisen toiminnan tehostamiseksi tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 • pitää yllä luetteloa seuran jäsenistä.

9 § Seuran vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. Valitaan kokouksen sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Esitetään seuran toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 7. Esitetään seuran tilinpäätös, luetaan tilintarkastuskertomus ja päätetääntilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja varainhoitajalle
 8. Päätetään vuosijäsenmaksusta ja kertakaikkisesta jäsenmaksusta seuraavalle toimikaudelle
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
 10. Valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 11. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 13. Valitaan edustajat ja heidän varaedustajansa niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä
 14. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 15. Käsitellään asiat, joista jäsenet ovat tehneet esityksen hallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä
 16. Muut kokouksessa esiin tulleet asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä
 17. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan seuran julkaisussa tai lähetetään jäsenille kirjeitse viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

10 § Jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, jos vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä esittää siitä kirjallisen pyynnön hallitukselle tai jos hallitus katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous.

11 § Seuran kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

12 § Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä helmikuun 15. päivään mennessä ja annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

13 § Seuran sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vuosikokouksen päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on kannattanut. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

14 § Seuran toiminta voidaan lopettaa ja yhdistys purkaa, jos kysymys on ollut esillä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa ja kolme neljäsosaa kummankin kokouksen annetuista äänistä on toiminnan lopettamista ja yhdistyksen purkamista kannattanut. Kokousten väliä on oltava vähintään 60 päivää.

Jos seura puretaan, lankeaa sen omaisuus jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, sen mukaan kuin seuran purkamisasiaa viimeksi käsittelevä kokous päättää.