Nordiska Rosor

Projektet Nordiska rosor syftar till att uppmärksamma friska och odlingsvärda rosor framtagna i de nordiska länderna. I samlingen kan även hitterosorna/fyndrosorna ingå. Projektet är ett samarbete mellan fem nationella rosensällskap, i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige inom Nordiska Rosensällskapet sedan  2012. Projektet presenterades första gången 2018 i demonstrationsodlingar i offentliga trädgårdar och rosarier i de nordiska länderna. Inom projektet har varje lands rosensällskap valt ut 10-11 rosor som i det egna landet bedömts som odlingsvärda och härdiga. Målet är att möjligast många av dessa skulle hitta vägen till de visningsträdgårdar som planeras i vart och ett av de nordiska länderna. Vi hoppas projektet ska öka intresset för rosodling, nordiska rosor, de nationella rosinventeringarna och medlemssällskapen. Här kan du läsa våra foldrar om de nordiska rosorna. 

Svensk folder

Engelsk folder  

Finskspråkig folder

'Olkkala', Finland
'Hurdal', Norge
Freja
'Freja', Sverige
'Ingrid Bergman'
'Ingrid Bergman', Danmark