Så här planterar du

Snabbguide för plantering och skötsel av rabattrosor

Jorma Koskinen och Seija Muhonen (text)

(översättning och bilder; M.Luther)

Val av växtplats: 

– Solig, skyddad för hårda vindar, men en plats med god luftväxling.  

– Väl dränerad rabatt med genomsläpplig jord. Vatten får inte stå runt rötterna.  

– Upphöjd bänk 10-20cm, växtunderlagets hela djup 60 cm.

Växtunderlagets sammansättning: 

– Skall hållas luckert i åratal. 

– Skall binda fukt och näringsämnen, men skall ändå vara genomsläppligt och mullrikt.

– Vanlig, något lerhaltig åker- eller trädgårdsjord är bra som grund men till det måste ofta sättas grov sand och/eller komposterad bark/flis. Torv och brunnen kompost förbättrar också jordens struktur. 

– Långverkande näringsämnen behövs: väl brunnen kompost och/eller hornspån och benmjöl. 

– Rosor är inte så känsliga för markens pH-värden, dvs surhetsgrad, och trivs med pH-värden 5,5-7,3. Men för att rosen skall ta upp näringsämnen bra är det bästa pH-värdet kring 6,0-6,5. 

– Ett alternativ är färdig ros/perennmylla från butiken (pH 6,2).

Plantering: 

– T.ex. för tre rabattrosor grävs en grop 60 x 60 x 60cm. i den placeras plantorna i en triangel med 30cm mellan dem.  

– Barrotade plantor sänks helt ner i vatten under två dygn före plantering. 

– Krukade rosor sänks ner i vatten och tas upp när bubblandet upphört. 

– Plantor i ”rotningskrukor” (2 l): bevattning enligt medföljande anvisningar. 

– Ympstället eller rotklumpens yta skall planteras 15 cm under rabattens yta.  

– Barrotade plantors rötter avkortas vid behov så att de ryms raka i planteringsgropen. 

– För mycket gödsel vid planteringen stör utvecklingen av rotsystemet. I planteringsgropen läggs bara organisk näring, så som kompost, benmjöl, hornspån, två år brunnen dynga eller hönsgödsel. 

– Fyll på mylla i ett par omgångar och vattna däremellan. När vattnet absorberats fylls gropen med mylla och packas. Till slut vattnar man med 10-20 l/ros. 

– Rosen skyddas mot uttorkning medan den rotar sig: skotten täcks med en lätt mullhög som jämnas ut efter 2-4 veckor när man ser att tillväxten kommit i gång. 

– Krukade rosor med utvecklade blad planteras också på rätt djup (-15cm). Planteringsgropen fylls på först när skotten vuxit tillräckligt långa, senast på hösten. 

– Krukade rosor med blad skyddas vid behov mot för stark sol. 

Bevattning: 

Planteringsåret: 5 l/ros varannan eller var tredje dag.  

Från och med andra sommaren: om det inte regnar, 5 l/ros per vecka.

Gödsling: 

Rabattrosor behöver mera näring än buskrosor, speciellt för att orka blomma på nytt under sensommaren. Därför behöver rabattrosorna en andra omgång med långverkande näring kring midsommar.  

Naturgödsel som är långverkande fungerar bäst för rosor. Som alternativ till dem eller som tillägg kan man använda blandgödselgranulat eller flytande rosnäring. 

Planteringsåret: 

– Gödsling med granulat eller flytande näring påbörjas när rosen har fullt utvecklade blad, tidigast en månad efter planteringen.  

– En andra omgång med långverkande näring, antingen naturgödsel eller granulat ges vid midsommartid. Det här befrämjar återblomningen i slutet av sommaren. Ett alternativ är att kontinuerligt vattna med flytande näring. Beträffande avslutande av gödsling och höstgödsling se nedan.  

Från andra våren framåt:  

– Blandgödsel: genast på våren i enlighet med rekommendationer och en andra gång kring midsommar. 

– Naturgödsel: väl brunnen hushållskompost eller dynga på våren och på nytt kring midsommar. 

– Flytande näring: följ rekommendationerna på förpackningen.

Höstgödsling: 

Gödsling med tillväxtnäring avslutas senast i slutet av juli. I början av augusti ger man PK-höstgödsel åt rabattrosorna. Det befrämjar förvedningen av skotten och förbättrar deras köldhärdighet. Följ förpackningens rekommendationer. 

Avlägsnande av utblommade blommor: 

Avlägsnande av blommor efter blomningen påskyndar återblomning. Att enbart nypa av den uvissnade blomman räcker inte. Blomman skall avlägsnas med de två närmaste bladen eller så kapas skottet ovanför ett sidoskott som redan börjat växa. 

Vinterskydd: 

Alla rabattrosor måste vinterskyddas i hela Finland. Under en mild men snörik vinter kan rosorna klara sig utan skador. En kall vinter med dåligt snötäcke dör oskyddade rabattrosorna. 

– På hösten klipps rosorna ner till jämn nivå och alla nedfallna blad putsas bort från rabatten. 

– Rothalsen skyddas före bestående köld. Ny sandhaltig mylla fylls på runt basen (rothalskupning) till ca 20cm. Under de tre första åren kan mullhopen bredas ut i bänken för att kompensera att jorden småningom naturligt packas ihop.  

– Då kölden gjort att markytan frusit, men innan ett bestående snötäcke bildats fyller man på med 5-10cm vinterskyddstorv som kan blandas med fint torrt flismaterial.  

– Skydda med granris eller något vävt material som andas  t.ex. vintertäcke, mark-eller filterduk, som håller täckmaterialet torrt. Använd inte plast eller annat material som är tätt och inte andas.

Så här planterar du

 Enkla råd för att plantera och sköta rabattrosor

Jorma Koskinen och Seija Muhonen (text) (översättning och bilder; M.Luther)

Val av växtplats: 

– Solig, skyddad för hårda vindar, men en plats med god ventilation.  

– Bänk med väl genomsläpplig jord. Vatten får inte stå runt rötterna.  

– Högbänk 10-20cm, växtunderlagets djup 60 cm.

Växtunderlagets sammansättning: 

– Skall hållas luckert i åratal. 

– Skall binda fukt och näringsämnen, men skall ändå vara genomsläppligt och mullhaltigt.

– Vanlig, något lerig åker- eller trädgårdsjord är bra som grund men till det måste ofta sättas grov sand och/eller komposterad bark/flis. Torv och brunnen kompost förbättrar också jordens struktur. 

– Det behövs långverkande näringsämnen: välbrunnen kompost och/eller spån av horn och benmjöl. 

– Rosor är inte så känsliga för markens ph-värden, dvs surhetsgrad, och trivs med ph-värden 5,5-7,3. Men för att näringsämnen skall tas upp bra är det bästa ph-värdet 6,0-6,5. 

– Ett alternativ är färdig ros/perannamylla från butiken (ph 6,2).

Plantering: 

– T.ex. för tre rabattrosor grävs en grop 60x60x60cm. i den placeras plantorna i en triangel med 30cm mellan dem.  

– Barrotade plantor sänks helt ner i vattenbad i två dygn före plantering. 

– Krukade rosor sänks ner i vatten och tas upp när bubblandet upphört. 

– Plantor i ”rotningskrukor” (2 l): bevattning enligt medföljande rekommendation. 

– Ympstället eller rotklumpens yta skall komma 15 cm under bänkens yta.  

– Barrotade plantors rötter avkortas vid behöv så att de ryms i planteringsgropen som raka.. 

– Allt för mycket gödsling vid plantering hindrar utvecklingen av rotsystemet. I planteringsgropen läggs bara organisk näring, så som kompost, benmjul, hornspån, två år brunnen dynga eller hönsgödsel. Liiallinen lannoittaminen istutuksen yhteydessä haittaa juuriston kasvua. 

– Mull fylls på i ett par skeden så att man däremellan vattnar. När vattnet absorberats fylls gropen med mull och tätas till. Till slut vattnar man med 10-20 l/ros. 

– Rosen skyddas mot uttorkning medan den rotar sig: stammarna täcks med en lätt mullhög som jämnas ut efter 2-4 veckor när man ser att tillväxten kommit i gång. 

– Krukade rosor med utvecklade blad planteras också på rätt djup (-15cm). Men planteringsgropen fylls på först när skotten vuxit tillräckligt långa, senast på hösten. 

– Krukade rosor med blad skyddas vid behov mot för stark sol. 

Bevattning: 

Planteringsåret: 5 l/ros varannan eller var tredje dag.  

Från och med andra sommaren: om det inte regnar, 5 l/ros per vecka.

Gödning: 

Rabattrosor behöver mera näring än buskrosor, speciellt för att orka blomma på nytt under sensommaren. Därför behöver rabattrosorna en andra omgång med långverkande näring runt midsommaren.  

Naturgödsel som är långverkande fungerar bäst för rosor. Som alternativ till dem eller som tillägg kan man använda blandgödselgranulat eller flytande rosnäring. 

Planteringsåret: 

– Gödsling med granulat eller flytande näring påbörjas när rosen har fullt utvecklade blad, tidigast en månad efter planteringen.  

– En andra omgång med långverkande näring, antingen naturgödsel eller granulat ges vid midsommartid. Det här befrämjar återblomningen i slutet av sommaren. Ett alternativ är att kontinuerligt vattna med flytande näring. Visavi avslutande av gödsling och höstgödsling se nedan.  

Från andra våren framåt:  

– Om man använder blandgödsel: genast på våren i enlighet med rekommendationer och en andra gång runt midsommaren. 

– Om man använder naturgödsel: väl brunnen hushållskompost eller dynga på våren och på nytt vid midsommaren. 

– Om man använder flytande näring följer man rekommendationerna på förpackningen.

Höstgödsling: 

Gödsling med tillväxtnäring avslutas senast i slutet av juli. I början av augusti ger man PK-höstgödsel åt rabattrosorna. Det befrämjar förvedningen av stammarna och förbättrar deras köldhärdighet. Man följer förpackningens rekommendationer. 

Avlägsnande av utblommade blommor: 

Avlägsnande av blommor efter blomningen påskyndar återblomning. Det räcker inte med att knipa av den utblommade blomman. Blomman skall avlägsnas med de två närmaste bladen eller så kapas skottet ovanför ett sidoskott som redan börjat växa. 

Vinterskydd: 

Alla rabattrosor måste vinterskyddas i hela Finland. Under en mild men snörik vinter kan rosorna klara sig utan skador. Men under en kall vinter med dåligt snötäcke dör de oskyddade rabattrosorna. 

– På hösten klipps rosorna klipps ner till jämn nivå och alla nedfallna blad putsas bort från bänken. 

– Basen skyddas före bestående köld. Ny sandhaltig mull fylls på runt basen (rothalskupning) ca 20cm. Under de tre första åren kan mullhopen bredas ut i bänken för att kompensera att bänken småningom naturligt sätter sig.  

– Då kölden sätter så att markytan frusit men före ett bestående snötäcke lägger man till 5-10cm vinterskyddstorv som kan blandas med fint torrt flismaterial.  

– Skyddas med granris eller något vävt material som andas  t.ex. vinterskydd, mark-eller filterduk, so håller täckmaterialet torrt. Plast eller annat material som inte andas får inte användas.